ວິທີການ ລົບ Acount Facebook

ສ່ວນລາຍລະອຽດ ຄີຣກທີ່ນີ້

https://ssl.facebook.com/help/contact.php?show_form=delete_account

Advertisements

ບົດຮຽນ ວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ

ວິຊາ ບໍລິຫານການສຶກສາ ຮຽນ ຢູ່ພາກຮຽນທີ 2 ປີ 5 ມີແຕ່ບົດທີ 1 ເຖິງ ບົດທີ 5 ທ່ານສາມາດ ດາວໂລດຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້:

ບົດທີ1:http://www.ziddu.com/download/18935855/lesson1.rar.html

ບົດທີ2:http://www.ziddu.com/download/18935856/lesson2.rar.html

ບົດທີ3:http://www.ziddu.com/download/18935854/lesson3.rar.html

ບົດທີ4:http://www.ziddu.com/download/18935857/lesson4.rar.html

ບົດທີ5:http://www.ziddu.com/download/18935853/lesson5.rar.html

ຂພຈ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນແຕ່ລະບົດເພື່ອສະດວກໃນການດາວໂລດມັນຈີ່ງໄວ  ແຕ່ຖ້າຢາກໄດ້ໝົດທັງ 5 ບົດກົດຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ເລີຍ

ລວມທັງ 5 ບົດ: http://www.ziddu.com/download/18935882/Attachments.rar.html

 

ຮ່າງ ບົດຈົບຊັ້ນ (form proposal)

ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງດາວໂລດເອົາ form ຂ້າງລຸ່ມີ້ ແລະ ໄປ ຂຽນ ເພື່ອທີ່ຈະສົ່ງໃຫ້ອາຈານ ແລະ ປ້ອງກັນຫົວບົດ

http://www.ziddu.com/download/18652015/proposal.docx.html

http://www.ziddu.com/download/18652014/agrement.docx.html

 

Hi all student that will create project for Year 5.Could download the form proposal  below lick  to write and sen to the teacher or will present project thanks

http://www.ziddu.com/download/18652015/proposal.docx.html

http://www.ziddu.com/download/18652014/agrement.docx.html

 

ຂ່າວດ່ວນ ສຳລັບນັກສຶກສາປີ 5

ຂ່າວດ່ວນສຳຫຼັບນັກສຶກສາຫ້ອງ G6 ແລະ G7 ແມ່ນໃຫ້ທ່ານກວດສອບເບິ່ງຄະແນນໂຕເອງໂຕອອກໃໝ່ລ່າສຸດຄັ້ງວັນທີ 15/2/2012 ວ່າມີຄະແນນຜິດບໍ່ ຫຼື ຄະແນນອັບເກຼດນັ້ນເຂົ້າແລ້ວບໍ່  (ຄະແນນທີ່ຜິດ) ແມ່ນໃຫ້ທ່ານ ຂຽນໂຕທີ່ຜິດມາ. ແລ້ວໃຫ້ຄະນະຫ້ອງແຕ່ລະຫ້ອງ ອາຈານໃຫ້ໄປສົ່ງບໍ່ກາຍມື້ວັນສຸກຖ້າກາຍແລ້ວໃຫ້ພົວພັນເອົາເອງ   ສ່ວນ form ແມ່ນໃຫ້ດາວໂລດເອົາຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້ ສ່ວນຮູບຖ້າບໍ່ເຫັນແຈ້ງກະລຸນາຄິຼກທີ່ຮູບເພື່ອໃຫ້ມັນໃຫຍ່ຂື້ນ  ຫຼື ສາມາດເບີ່ງນຳຜູ້ທີ່ມີໄດ້

ໝາຍເຫດ: ສົ່ງໃຫ້ ຄະນະຫ້ອງບໍ່ໃຫ້ກາຍ ເວລາ 9:00 AM ວັນທີ 17/2/2012 ຖ້າກາຍແລ້ວໃຫ້ພົວພັນເອົາເອງ

ໃຫ້ສົ່ງເຂົ້າ Mail ນີ້: phuangkeopkc@hotmail.com

 

ດາວໂລດແບບ form ຄະແນນທີ່ຜິດ ຕາມລິ້ງຂ້າງລຸ່ມນີ້http://www.ziddu.com/download/18615706/dataG6.xlsx.html

ບົດຮຽນ ປີ 4 ພາກວິຊາ: ວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ

ບົດຮຽນປີ 4 ພາກຮຽນທີ II ສາມາດດາວໂລດໄປສຶກສາສາໄດ້ ແຕ່ໃຊ້ໃຫ້ມັນຖືກທາງເດີພີ່ນ້ອງ

ວິຊາ: Network

http://www.ziddu.com/download/18561133/Networkyear4.rar.html

ວິຊາ: Advanhsoftware

http://www.ziddu.com/download/18561340/Advanhsoftware.rar.html

Project ວິຊາ ASP.NET:

http://www.ziddu.com/download/18561444/projectASPshoesshopyear4.rar.html

ວິຊາ: J2ME

http://www.ziddu.com/download/18600875/J2MEpart1.lab1-4.rar.html

http://www.ziddu.com/download/18600876/J2MEpart2.lab5-8.rar.html

ບົດເຝິກຫັດ ແລະ ບົດທວນ ວິຊາ: ຄອມພິວເຕີ ພື້ນຖານ

ບົດເຝິກຫັດ Excercice 1

ບົດທວນຄືນ format

ສຳລັບນັກສຶກສາທີ່ ວິທະຍາໄລການເງິນ ແມ່ນໃຫ້ສົ່ງບົດເຝິກຫັດທີ່ phuangkeopkc@hotmail.com ບ່ອນ Subject ໃຫ້ຂຽນ Excel 1 ສຳລັບປີ 1 ແລະ Excel 2 ສຳລັບປີ 2

ກຳນົດສົ່ງ ບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 7/2/2012

Mail: phuangkeopkc@hotmail.com

ຄຳຖາມທວນ ແລະ ບົດຮຽນວິຊາ AI

ບົດຮຽນນີ້ເປັນບົດຮຽນ ປີ 5 ສຳລັບພາກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີ ວິຊາ AI ມີທັງບົດຮຽນ ແລະ ບົດຄົ້ນຄ້ວາ ທ່ານສາມາດດາວໂລດເອົາໄປ ສຶກສາໄດ້ ແລະ ນຳໃຊ້ໃຫ້ຖືກວິທີທາງ ຂໍຂອບໃຈ(ກົດຕາມ ລິ້ງນີ້ເລີຍເພື່ອດາວໂລດ)

http://www.ziddu.com/download/18560228/AIlesson1-5part1.rar.html

http://www.ziddu.com/download/18560226/AIlesson6-10part2.rar.html

http://www.ziddu.com/download/18560227/AiPowerpoint.rar.html

http://www.ziddu.com/download/18560230/Review_AI.rar.html

ຂະໜາດຂອງຟາຍ: 5.89 MB